• Zwroty i reklamacje

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny na warunkach i w trybie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@ogrody-rozkoszy.pl lub pod adres: Fabryczna 7/45, 05-660 Warka

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

7. Przedsiębiorca zwróci Konsumentowi należną kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Prosimy o dostarczenie zwracanych produktów pod adres: Fabryczna 7/45, 05-660 Warka.

10. Do zwracanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

11. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowyObowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia zwrotu towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

12. W celu usprawnienia procesu zwrotu Sprzedawca zaleca dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą zwracanego przedmiotu wraz z podaniem numeru konta oraz danych do przelewu.

13. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamację oraz reklamowaną z tytułu rękojmi rzecz prosimy dostarczyć pod adres: Fabryczna 7/45, 05-660 Warka. Obowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia reklamacji towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

3. Do reklamowanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór najodpowiedniejszej formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności:

a) obniżenie ceny;

b) odstąpienie od umowy;

c) wymianę produktu na wolny od wad (jeżeli produkt jest jeszcze dostępny);

d) usunięcie wady (chyba, że jest to niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów).

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

7. Aby usprawnić proces reklamacji zalecamy dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą reklamowanego przedmiotu (np. wraz z podaniem numeru konta oraz danych do zwrotu należnej kwoty).

8. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawany towar, produkty mogą jednak posiadać gwarancję producenta lub importera. Istnienie oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w opisie konkretnego produktu oraz w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Strona zawiera produkty przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Czy masz ukończone 18 lat?